ၾကိဳးခ်ည္ပံု အထပ္ထပ္အသဲပံုစည္းနည္း။

0

ခ်စ္စရာေကာငးျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေစမယ့္ ၾကိဳးခ်ည္ပံုအထပ္ထပ္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ နွစ္ဆ ယူပါမယ္။
အေပၚစကို ကိုင္ထားျပီး ေအာက္ဆံပင္ကခ်ည္ေပးပါမယ္။
အေပၚစကို ကိုင္ထားျပီး ေအာက္ဆံပင္ကခ်ည္ေပးပါမယ္။

 ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကုိပတ္ျပီး ခ်ည္ေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကုိပတ္ျပီး ခ်ည္ေပးပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ နွစ္ဆ ယူပါမယ္။
အေပၚစကို ကိုင္ထားျပီး ေအာက္ဆံပင္ကခ်ည္ေပးပါမယ္။
အေပၚစကို ကိုင္ထားျပီး ေအာက္ဆံပင္ကခ်ည္ေပးပါမယ္။

 ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကုိပတ္ျပီး ခ်ည္ေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကုိပတ္ျပီး ခ်ည္ေပးပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

အစႏွစ္ဖက္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
ေဘးမွ အစ နွစ္ဖက္စီကုိလည္းယူပါမယ္။
ေဘးမွ အစ နွစ္ဖက္စီကုိလည္းယူပါမယ္။
ယူထားေသာ အစ ႏွစ္ဖက္ကို ခ်ည္ေပးပါမယ္။
ယူထားေသာ အစ ႏွစ္ဖက္ကို ခ်ည္ေပးပါမယ္။

 ေဘးနွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။
ထို႕ေနာက္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
ထို႕ေနာက္ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ၾကိဳးခ်ည္ပံု အထပ္ထပ္အသဲပံုစည္းနည္း။
blog476_07.2