ဖ်ာကြက္တလႊာစည္းနည္း

0

ပ်ိဳေမမ်ားလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ ဖ်ာကြက္တလႊာစည္းနည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၂ခုခြဲထားပါ။
ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ညာဘက္မွ  ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။

အေပၚမွေအာက္ဘက္တြင္ ခ်န္ခဲ့ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
တဖက္ဆံပင္ေပၚမွယူ၍ အလယ္၂စႏွင့္ေပါင္းပါ။
တဖက္ဆံပင္ေပၚမွယူ၍ အလယ္၂စႏွင့္ေပါင္းပါ။
တဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလဲ အေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း လုပ္ပါမည္။
တဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလဲ အေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း လုပ္ပါမည္။
ဖ်ာကြက္ပုံစံေလး ျဖစ္ေနပါမယ္။
ဖ်ာကြက္ပုံစံေလး ျဖစ္ေနပါမယ္။

ဘယ္ဘက္မွ. ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။

ညာဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေရွ႕မွဆံပင္ကို အလယ္ဆံပင္၁စဧ။္ ေအာက္ဘက္သို႔ထည့္ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။
ေနာက္တစဧ။္ အေပၚဘက္သို႔ပို႔ပါ။
အေပၚမွေအာက္ဘက္တြင္ ခ်န္ခဲ့ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
အေပၚမွေအာက္ဘက္တြင္ ခ်န္ခဲ့ေသာဆံပင္ကို ယူပါ။
တဖက္ဆံပင္ေပၚမွယူ၍ အလယ္၂စႏွင့္ေပါင္းပါ။
တဖက္ဆံပင္ေပၚမွယူ၍ အလယ္၂စႏွင့္ေပါင္းပါ။
တဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလဲ အေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း လုပ္ပါမည္။
တဖက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလဲ အေပၚတြင္လုပ္ေဆာင္သည့္အတိုင္း လုပ္ပါမည္။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမည္။

ပုလဲျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
သားေရကြင္းကို အုပ္၍ပုလဲကိုထိုးေပးပါ။
သားေရကြင္းကို အုပ္၍ပုလဲကိုထိုးေပးပါ။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ တလႊာစည္းနည္းကို ရရွိပါၿပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ တလႊာစည္းနည္းကို ရရွိပါၿပီ။