အသဲပံု ခ်စ္စရာ ဆံထံုး။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး လုပ္ရလြယ္ကူေသာ အသဲပံုစံ ဆံထံုးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Donut ကြင္းကို အသံုးျပဳပါမယ္။
Donut ကြင္းေအာက္ဘက္ကို ပံုတြက္ျပထားသည့္အတိုင္းစည္းေပးပါမယ္။
Donut ကြင္းေအာက္ဘက္ကို ပံုတြက္ျပထားသည့္အတိုင္းစည္းေပးပါမယ္။
အေပၚဘက္ ညာဘက္ကို စည္းပါမယ္။
အေပၚဘက္ ညာဘက္ကို စည္းပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို စည္းေပးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို စည္းေပးပါမယ္။

ဆံပင္အာလံုးကို စုပါမယ္။
Donut ကြင္းကို အလယ္ျဖဲပါမယ္။
Donut ကြင္းကို အလယ္ျဖဲပါမယ္။
ဆံပင္အားလံုးကို Donut ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဆံပင္အားလံုးကို Donut ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို  Donut ကြင္းေပၚျဖန္႔ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါမယ္။

 ေအာက္ေျခမွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူျပီး လိမ္ပါမယ္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကုိခိုင္ခန့္ေအာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဆီဖြေပးပါမယ္။

အသဲပံု ခ်စ္စရာ ဆံထံုး။
အသဲပံု ခ်စ္စရာ ဆံထံုး။