ယိုးဒယားဆံထုံး

0

ရိုးရိုးေလးႏွင့္ လွပသလို က်က္သေရလဲရွိေစမည့္ ယိုးဒယားဆံထုံး
ထုံးဖြဲ႔နည္းေလးကို လြယ္ကူစြာျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကိုခြဲ၍တ၀က္ကို ပိုနီေတးစည္းပါမည္။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားးကို ငါးပိုင္းခြဲ၍ ပံုတြင္ျပထားသလို ကလစ္မ်ားျဖင့္ ထိုးထားပါ။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားးကို ငါးပိုင္းခြဲ၍ ပံုတြင္ျပထားသလို  ကလစ္မ်ားျဖင့္ ထိုးထားပါ။
အေပၚဆုံးမွဆံပင္ကို လိပ္၍ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
အေပၚဆုံးမွဆံပင္ကို လိပ္၍ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ဘယ္ဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ဘယ္ဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ညာဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ညာဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ဘယ္ဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ဘယ္ဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ညာဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္၍ညာဘက္တြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ကို လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ကို လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဘီးျဖင့္ျခစ္္ပါ။
ေနာက္ဘက္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္ဘက္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို အေခြျပဳလုပ္ပါမည္။
ပိုေသာဆံပင္ကို အေခြျပဳလုပ္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဘီးျဖင့္ျခစ္္ပါ။
ညာဘက္ေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ဘီးျဖင့္ျခစ္္ပါ။
ေနာက္ဘက္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေနာက္ဘက္ကိုယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို အေခြျပဳလုပ္ပါမည္။
ပိုေသာဆံပင္ကို အေခြျပဳလုပ္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။

အလွဆင္ပါမည္။
ဆံထုိုးထိုးပါမည္။
ဆံထုိုးထိုးပါမည္။

က်က္သေရရွိေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
က်က္သေရရွိေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
က်က္သေရရွိေသာ ယိုးဒယားဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။