ေဘာလုံး ႀကိုးခ်ည္ဆံထုံး

0

ဆန္းသစ္လွပေသာ ေဘာလုံး ႀကိုးခ်ည္ဆံထုံးေလးကို
ပ်ိဳေမမ်ားလြယ္ကူစြာ ျပဳလိုက္ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကိုခြဲ၍တ၀က္ကို ပိုနီေတးစည္းပါမည္။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ထဲမွ ပိုေနေသာဆံပင္မ်ားကို လွ်ိဳထည့္ပါမည္။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္ထဲမွ  ပိုေနေသာဆံပင္မ်ားကို လွ်ိဳထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမည္
ဆံပင္ကို ဆြဲထုတ္ပါမည္
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳေပး၇ပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳေပး၇ပါမည္။
ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ေပၚမွအုပ္၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္ေပၚမွအုပ္၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဆံပင္မ်ားကို ဘီးၿဖင့္ျခစ္ေပးပါ။
ဆံပင္မ်ားကို ဘီးၿဖင့္ျခစ္ေပးပါ။
အေနာက္ဘက္ကိုအုပ္၍ အဖ်ားက္ု သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
အေနာက္ဘက္ကိုအုပ္၍ အဖ်ားက္ု သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ေအာက္ထဲသို႔လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ေအာက္ထဲသို႔လိပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

 ေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ လိမ္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္စကို အလိမ္ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။
ပိုေနေသာဆံပင္စကို အလိမ္ကြင္းထဲသို႔ ထည့္ပါ။
ပုံတြင္ျပထားသလို ျဖစ္သြားပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသလို ျဖစ္သြားပါမည္။
အစကိုဆြဲထုတ္ပါမည္။
အစကိုဆြဲထုတ္ပါမည္။
ဆံထုံးနားတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ဆံထုံးနားတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေရွ႕ဆံပင္မ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
ေရွ႕ဆံပင္မ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

အာက္ဘက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္တြင္ ေခါက္ေပးပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္တြင္ ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္တြင္ ေခါက္ေပးပါ။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္တြင္ ေခါက္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ပိုနေသာဆံပင္မ်ားကို အေခြေလးမ်ားလုပ္ေပးပါ။
ပိုနေသာဆံပင္မ်ားကို အေခြေလးမ်ားလုပ္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

အလွဆင္ၿပီး၍ ၿပီးၿပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးအေခြဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါျပီ။
အလွဆင္ၿပီး၍ ၿပီးၿပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးအေခြဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါျပီ။
အလွဆင္ၿပီး၍ ၿပီးၿပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးအေခြဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါျပီ။
အလွဆင္ၿပီး၍ ၿပီးၿပည့္စုံေသာ ေဘာလုံးအေခြဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါျပီ။