အိန္ဂ်လ္ ဆံထံုး။

0

အိန္ဂ်လ္ ေလးလို လွပေစနိင္မယ့္ ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုး အဆန္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို  ထပ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ျပန္ေခြေပးပါမယ္။
ထို႔ေနာက္ ျပန္ေခြေပးပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို  ထပ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ျပီးျပန္ေခြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ျပီးျပန္ေခြေပးပါမယ္။

ဆံပင္အနည္းငယ္ကို  ထပ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ပန္ေခြေပးပါမယ္။
ပန္ေခြေပးပါမယ္။

ဆံပင္အကုန္လံုးကို စုေပးပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။
ေခြေပးပါမယ္။
ေခြေပးပါမယ္။
ပန္းပြင့္ပံုရေအာင္ ေခြေပးပါမယ္။
ပန္းပြင့္ပံုရေအာင္ ေခြေပးပါမယ္။
ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အိန္ဂ်လ္ ဆံထံုး။
အိန္ဂ်လ္ ဆံထံုး။
အိန္ဂ်လ္ ဆံထံုး။