သံုးပင္က်စ္fancyဆံပင္။

0

သံုးပင္က်စ္fancyဆံပင္ေလးကို အလြယ္တကူနွင့္ပ်ဳိေမေလးမ်ားနွင့္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

ညာဘက္သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
ဒုတိယတခုသံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
ဒုတိယတခုသံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

2.က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

ဘယ္​ဘက္သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
ဘယ္​ဘက္သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
ဒုတိယတခုဆံပင္ကိုလည္းယူပါ။
ဒုတိယတခုဆံပင္ကိုလည္းယူပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာဒုတိယဆံပင္နွင့္ညာဘက္က်စ္ထားေသာပထမဆံပင္ကိုေပာင္း၍ခ်ည္ပါ။
ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာဒုတိယဆံပင္နွင့္ညာဘက္က်စ္ထားေသာပထမဆံပင္ကိုေပာင္း၍ခ်ည္ပါ။
ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာပထမဆံပင္နွင့္ညာဘက္က်စ္ထားေသာဒုတိယဆံပင္ကိုေပါင္း၍ခ်ည္ပါ။
ဘယ္ဘက္က်စ္ထားေသာပထမဆံပင္နွင့္ညာဘက္က်စ္ထားေသာဒုတိယဆံပင္ကိုေပါင္း၍ခ်ည္ပါ။
ေပါင္း၍ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
ေပါင္း၍ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မ်ားကိုလည္း က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။

သံုးပင္က်စ္fancyဆံပင္။
သံုးပင္က်စ္fancyဆံပင္။
သံုးပင္က်စ္fancyဆံပင္။