နွစ္ပင္လိမ္fancyဆံပင္။

0

ပ်ဳိေမမ်ားေက်ာင္းသူေလးမ်ား အတြက္လည္းပိုမိုအဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ ဒဇိုင္းမ်ဳိးကိုေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
နွစ္ပင္လိမ္ပါ။
နွစ္ပင္လိမ္ပါ။

ထိပ္၏အလည္တည့္တည့္ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
ထိပ္၏အလည္တည့္တည့္ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
နွစ္ပင္လိမ္ပါ။
နွစ္ပင္လိမ္ပါ။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ
နွစ္ပင္လိမ္ပါ။
နွစ္ပင္လိမ္ပါ။
လိမ္ျပီးေသာဆံပင္သံုးခုကိုေပါင္းပါမည္။
လိမ္ျပီးေသာဆံပင္သံုးခုကိုေပါင္းပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

နွစ္ပင္လိမ္fancyဆံပင္။
နွစ္ပင္လိမ္fancyဆံပင္။