ေဘးတေဇာင္းခရုပတ္ဆံထံုး။

0

ခရုပတ္ဆံထံုးေလးကို ပ်ဳိေမမ်ားပဲြသြားပဲြလာအတြက္လည္း အဆင္ေျပေစနိုင္မည္ဆံထံုးမ်ဳိးဟုရည္ရြယ္ျပီးျပဳလုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပထမဆံုးအေရွ႕နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ပထမဆံုးအေရွ႕နားမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္ပါ။
လိမ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဒုတိယဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
လိမ္ပါ။
လိမ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
အေခြလုပ္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္ပါမည္။
ဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္ပါမည္။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေဘးတေဇာင္းခရုပတ္ဆံထံုး။
ေဘးတေဇာင္းခရုပတ္ဆံထံုး။