အခ်စ္သေကၤတ Love sign Hair tutorial

0

ခ်စ္သူမ်ားေန႔တြက္ အခ်စ္သေကၤတေလးျဖစ္တယ့္ Love Sign Hair design ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ၃ ပံု ၂ ပံုခန္႔ယူပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ကြင္းတံေလးကို အသံုးျပဳပါမယ္။
ဆံပင္ေအာက္ေျခမွ အလယ္တည့္တည့္ သို႔ထိုးေပးပါမယ္။
ဆံပင္ေအာက္ေျခမွ အလယ္တည့္တည့္ သို႔ထိုးေပးပါမယ္။
အေပၚမွ ျပန္ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အေပၚမွ ျပန္ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

အေပၚမွ ဆံပင္ကို  ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ တစ္ျခမ္းကိုယူ၍ ၃ ေျခာင္းခြဲပါမယ္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ တစ္ျခမ္းကိုယူ၍ ၃ ေျခာင္းခြဲပါမယ္။
ထို့ေနာက္ က်စ္စံျမည္းက်စ္ပါမယ္။
ထို့ေနာက္ က်စ္စံျမည္းက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း ၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္စံျမည္း က်စ္ေပးပါမယ္။
က်စ္စံျမည္း က်စ္ေပးပါမယ္။

နွစ္ဖက္စလံုးမွ က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းယူပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းယူပါမယ္။
အကုန္လံုးကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
အကုန္လံုးကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
သေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာကို အလွဆင္ေပးပါမယ္္။
သေရကြင္းစည္းထားေသာ ေနရာကို အလွဆင္ေပးပါမယ္္။

အခ်စ္သေကၤတ Love sign Hair tutorial
အခ်စ္သေကၤတ Love sign Hair tutorial