သံုးပင္က်စ္ဆံထံုး။

0

ေပါ့ပါးစြာသြားေရာက္ရာတြင္လည္း ေထြေထြထူးထူးစဥ္းစားစရာမလိုဘဲပ်ဳိေမမ်ားနွင့္လိုက္မူရွိေစေသာဆံထံုးကိုေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္ ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ယူ၍စည္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ယူ၍စည္းပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ထားျပီးေသာဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။

က်စ္ထားျပီးေသာဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ယူ၍စည္းပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္ယူ၍စည္းပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ထားျပီးေသာဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။

က်စ္ထားျပီးေသာဆံပင္ကို အေခြလုပ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

သံုးပင္က်စ္ဆံထံုး။