၄ပင္က်စ္ဆံၿမွီး

0

ေက်ာင္းသြား ရံုးသြား အဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္နာ္။

ဆံပင္ကို ၄ခုခြဲပါမည္။
ဆံပင္၁စကို ခ်န္ထားျပီး က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္၁စကို ခ်န္ထားျပီး က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
က်န္၁စကို ေအာက္ဘက္သို႔ ထည့္၍ က်စ္ပါမည္။
က်န္၁စကို ေအာက္ဘက္သို႔ ထည့္၍ က်စ္ပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖစ္သြားပါမည္။
ပုံတြင္ျပထားသည့္ ပုံစံျဖစ္သြားပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါမည္။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ဆာင္သြားပါမည္။
ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ဆာင္သြားပါမည္။

မိမိႏွစ္သက္ရာ Fancy ကိုအသုံးျပဳေပးပါ။
လွပျပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
လွပျပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
လွပျပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။
လွပျပီး ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။