လြယ္ကူေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္း။

0

လြယ္ကူျပီး ဆန္းသစ္ေစမည့္ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ေပါင္းစည္းပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းျပဳလုပ္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။
ဘယ္ညာ ေပါင္းစည္းေပးပါမယ္။
ဘယ္ညာ ေပါင္းစည္းေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
ဘယ္ညာ ေပါင္းစည္းေပးပါမယ္။
ဘယ္ညာ ေပါင္းစည္းေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။

၃ ေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္း က်စ္ပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းကို ဖြေပးပါမယ္။
က်စ္ဆံျမည္းကို ဖြေပးပါမယ္။

အာက္ဖ်ားမွ စျပီးလိပ္ပါမယ္။
ေျဖးေျဖးခ်င္းလိပ္ပါမယ္။
ေျဖးေျဖးခ်င္းလိပ္ပါမယ္။
ကလစ္ထိုးပါမယ္။
ကလစ္ထိုးပါမယ္။

လြယ္ကူေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
လြယ္ကူေသာ ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
blog455_08.1