ပြဲတက္မ်ားတြက္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္ျပဳလုပ္နည္း။

0

ပြဲတက္မ်ားတြင္ ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ပြဲတက္ဆံပင္ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ညာလက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ညာလက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။
အနည္းငယ္ဖြေပးျပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
ပန္းပြင့္ကေလးမ်ားကို ေနရာဆက္ၾကားထိုးေပးပါမယ္။
ပန္းပြင့္ကေလးမ်ားကို ေနရာဆက္ၾကားထိုးေပးပါမယ္။

ပြဲတက္မ်ားတြက္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္ျပဳလုပ္နည္း။