ေဘးတေဇာင္းFancyဆံပင္တဇိုင္း။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္ပံုေလးကိုေဖာ္ျပေပးလို္က္ပါတယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကိုယူျပီးသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္တ၀ွက္ကိုယူျပီးသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွခဲြထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွခဲြထားေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ပထမဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အနည္​းငယ္​ထား​ေသာဆံပင္​ကိုလည္​းလိမ္​ၿပီးယူပါမည္​
လိမ္္ျပီးယူ၍စည္းထားေသာဆံပင္နွင့္ေပါင္းျပီးစည္းပါ။

လိမ္္ျပီးယူ၍စည္းထားေသာဆံပင္နွင့္ေပါင္းျပီးစည္းပါ။

ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းလိမ္ျပီးယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ေပါင္းစည္းပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းလိမ္ျပီးယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ေပါင္းစည္းပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းလိမ္ျပီးယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္ေပါင္းစည္းပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေဘးတေဇာင္းFancyဆံပင္တဇိုင္း။
ေဘးတေဇာင္းFancyဆံပင္တဇိုင္း။