ႏွစ္ျခမ္းခြဲ ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္အလွစည္းနည္း။

0

ႏွစ္ျခမ္းခြဲ ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ဆံပင္နွင့္ အနည္းငယ္ခြဲယူထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ခ်ည္ပါမယ္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ဆံပင္နွင့္ အနည္းငယ္ခြဲယူထားေသာ ဆံပင္နွင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ထပ္ယူပါမယ္။
အလယ္မွ ဆံပင္ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။
အလယ္မွ ဆံပင္ေပါင္းခ်ည္ပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ဆံပင္နွင့္ အနည္းငယ္ခြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကိုေရာ ခ်ည္ပါမယ္။
ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ဘယ္ဘက္ဆံပင္နွင့္ အနည္းငယ္ခြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကိုေရာ ခ်ည္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

နွစ္ဖက္ဆံပင္ကိုယူပါမယ္။
ေအာက္ဖက္သို႔ယူျပီးခ်ည္ပါမယ္။
ေအာက္ဖက္သို႔ယူျပီးခ်ည္ပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ျခမ္းခြဲ ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
 ႏွစ္ျခမ္းခြဲ ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္အလွစည္းနည္း။