ရုိးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး။

0

ပ်ဳိေမေလးမ်ားလြယ္ကူလ်ွင္ျမန္စြာနွင့္လွပေစနိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမွီးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။

သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။

သံုးေခ်ာင္းခဲြပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးထားေသာဆံပင္နွစ္ခုကိုခ်ည္လိုက္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ျပီးထားေသာဆံပင္နွစ္ခုကိုခ်ည္လိုက္ပါ။
သားေရႀကိဳးခ်ည္ပါ။
သားေရႀကိဳးခ်ည္ပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ရုိးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး။
ရုိးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး။
ရုိးရွင္းေသာက်စ္ဆံျမွီး။