ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီး ေဘာလုံးဆံထုံး

0

ရိုးရိုးေလးနဲ႔ ဆန္းတာေလးမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွေန၍ ၂ပိုင္းခြဲၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတး စည္းပါမည္။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါမည္။
ေရွ႕ဘက္တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါမည္။
ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုယူပါမည္။
ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကိုယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
တဘက္မွဆံပင္ကိုလဲထပ္ယူပါမည္။
တဘက္မွဆံပင္ကိုလဲထပ္ယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္သြားပါ။
ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိက်စ္သြားပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနပ္ကြင္းစြပ္ေပးပါ။
ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ဒိုးနပ္ကြင္းစြပ္ေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚတြင္ ဆံပင္ကိုျဖန္႔ေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းေပၚတြင္ ဆံပင္ကိုျဖန္႔ေပးပါ။
ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕ သားေရကြင္းျဖင့္အုပ္၍ စြပ္ေပးပါ။
ျဖန္႔ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕  သားေရကြင္းျဖင့္အုပ္၍ စြပ္ေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းပုံစံေပၚလာပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းပုံစံေပၚလာပါမည္။

အေပၚမွ ငါးရီုးက်စ္ဆံၿမီးကို ဆက္က်စ္၍ ဆြဖြေပးပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းမွ ပိုေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းမွ ပိုေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမည္။
အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ေပးပါ။
အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္း၍က်စ္ေပးပါ။
တဖက္မွဆံပင္ကို ဆြဲယူပါမည္။
တဖက္မွဆံပင္ကို ဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႔ေခါက္ပါ။
အဆုံးထိက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးဘက္သို႔ေခါက္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
မိမိျကိုက္ႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
မိမိျကိုက္ႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါမည္။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီး ေဘာလုံးဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ရပါၿပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီး ေဘာလုံးဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ရပါၿပီ။