ၾကိဳးခ်ည္ပံု Fancy ဆံပင္အလွစည္းနည္း။

0

ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႔လိုက္ဖက္ေစမည့္ ၾကိဳးခ်ည္ပံုဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယးထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အနည္းငယ္ယးထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ခ်ည္ပါမယ္။
တစ္ေခ်ာင္းကို ယူျပီး က်န္တစ္ျခမ္းတြက္ ခ်ည္ေပးပါမယ္။
တစ္ေခ်ာင္းကို ယူျပီး က်န္တစ္ျခမ္းတြက္ ခ်ည္ေပးပါမယ္။

 ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ဆံပင္နွင့္ ေပါင္းခ်ည္ပါမည္။
အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို က်န္ဆံပင္နွင့္ ေပါင္းခ်ည္ပါမည္။

ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
က်န္ဆံပင္နွင့္စုျပီးခ်ည္ေပးပါမယ္။
က်န္ဆံပင္နွင့္စုျပီးခ်ည္ေပးပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။
ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။
အနည္းငယ္ယးထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
အနည္းငယ္ယးထားေသာ ဆံပင္ကို ၂ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ခ်ည္ပါမယ္။
တစ္ေခ်ာင္းကို ယူျပီး က်န္တစ္ျခမ္းတြက္ ခ်ည္ေပးပါမယ္။
တစ္ေခ်ာင္းကို ယူျပီး က်န္တစ္ျခမ္းတြက္ ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
က်န္ဆံပင္နွင့္စုျပီးခ်ည္ေပးပါမယ္။
က်န္ဆံပင္နွင့္စုျပီးခ်ည္ေပးပါမယ္။

နွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။
နွစ္ဖက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းေပးပါမယ္။
နွစ္ဖက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
စည္းထားေသာ သေရၾကိဳး ေနရာကို အလွဆင္ေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာ သေရၾကိဳး ေနရာကို အလွဆင္ေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္နွင့္ညာဘက္မွဆံပင္ကို ယွက္ျပီးယူပါမယ္။
ယွက္ျပီး ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။
ယွက္ျပီး ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ၾကိဳးခ်ည္ပံု Fancy ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
ၾကိဳးခ်ည္ပံု Fancy ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
ၾကိဳးခ်ည္ပံု Fancy ဆံပင္အလွစည္းနည္း။