လူငယ္ဆန္ဆန္ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသြား ရံုးသြား အဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ရလြယ္ကူၿပီး ရိုးရွင္းေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္နာ္။

ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲ၍ ပိုနီေတးပုံစံစည္းေပးပါ။
လက္၂လုံးေလာက္ျခား၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းပါမည္။
လက္၂လုံးေလာက္ျခား၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ထပ္စည္းပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ေအာက္မွဆံပင္ကို ထည့္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ ေအာက္မွဆံပင္ကို ထည့္ပါ။
ဆံပင္ကို ဆြဲ၍ဖြေပးပါ။
ဆံပင္ကို ဆြဲ၍ဖြေပးပါ။
၂ဖက္စလုံးကို အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။
၂ဖက္စလုံးကို  အေပၚတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

ပန္းေခါင္းစီးႀကိဳးကို အသုံးျပဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားက္ု သားေရႀကိဳးထဲသို႔ ထည့္ေပးပါ။
ဆံပင္ကို ကုန္သည္အထိ ထည့္ေပးပါ။
ဆံပင္ကို ကုန္သည္အထိ ထည့္ေပးပါ။
တဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ေပးပါ။
တဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ေပးပါ။

 ခ်စ္စရာေကာင္းေသာမ်က္နွာေလးႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ဆံပင္ပုံစံေလးကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။
 ခ်စ္စရာေကာင္းေသာမ်က္နွာေလးႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ဆံပင္ပုံစံေလးကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။
 ခ်စ္စရာေကာင္းေသာမ်က္နွာေလးႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ဆံပင္ပုံစံေလးကို ေတြ႔ျမင္ရပါျပီ။