ျမန္မာ၀တ္ဆံုေလးျဖင့္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္အလွစည္းနည္း။

0

ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္စားဆင္ယင္မႈနွင့္လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္အလွစည္းနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္နွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး စုစည္းပါမယ္
ေအာက္တစ္ထပ္ကိုလည္း ထိုနည္း၎ စုစည္းေပးပါမယ္။
ေအာက္တစ္ထပ္ကိုလည္း ထိုနည္း၎ စုစည္းေပးပါမယ္။

 ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
 ေအာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းးငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုလည္း အနည္းးငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္နွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး စုစည္းပါမယ္
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္နွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူျပီး စုစည္းပါမယ္

 စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
အေပၚသို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အေပၚသို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။

.ေအာက္မွ က်န္ေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

 ျမန္မာ၀တ္ဆံုေလးျဖင့္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္အလွစည္းနည္း။
 ျမန္မာ၀တ္ဆံုေလးျဖင့္ လိုက္ဖက္ေစမည့္ ဆံပင္အလွစည္းနည္း။