ခရုေခြဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားပဲြေနပဲြထိုင္အတြက္ အလြယ္တကူစဥ္းစားျပီးျပဳလုပ္ရနိုင္ေသာဆံထံုးမ်ဳိးေလးကို ေဖာ္ျပလို္က္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုေနာက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုေနာက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုေနာက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုေနာက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါ။


ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းထပ္ယူပါ။
ဒုတိယဆံပင္တခုကိုလည္းထပ္ယူပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
အေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုလည္း ဆက္လက္၍ပထမကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ပါမည္။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုလည္း ဆက္လက္၍ပထမကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ပါမည္။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ခရုေခြဆံထံုး။
ခရုေခြဆံထံုး။