ေနာက္တြဲ မဂၤလာဆံထံုး။

0

မဂၤလာေဆာင္မ်ားနွင့္ ပြဲေနပြဲထိုင္မ်ားတြက္ က်က္သေရရွိေစမည့္ ေနာက္တြဲမဂၤလာဆံထံုးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကုိလည္းအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကုိလည္းအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ညာ ဆံပင္နွစ္ဖက္လံုးကို ေပါင္းစည္းပါမယ္
ဘယ္ညာ ဆံပင္နွစ္ဖက္လံုးကို ေပါင္းစည္းပါမယ္

ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္မွ က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
က်န္ဆံပင္ကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
က်န္ဆံပင္ကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
ပထမစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို လက္နွစ္လံုးခန္႔ခြာျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းေအာက္မွ က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းေအာက္မွ က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခြဲ၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
က်န္ဆံပင္ကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
က်န္ဆံပင္ကိုလည္း သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလယ္မွ ဆံပင္ကို အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ေခါက္ထည့္ပါမယ္။
ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္း အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။
ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္း အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။
အစြန္းဆံုးမွ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚဆံပင္ထဲသု႔ိ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။
အစြန္းဆံုးမွ ဆံပင္ကိုလည္း အေပၚဆံပင္ထဲသု႔ိ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။
ခြကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန့္ေအာင္ထိုးေပးပါမယ္။
ခြကလစ္ျဖင့္ခိုင္ခန့္ေအာင္ထိုးေပးပါမယ္။

ဒုတိယဆံပင္ကိုလည္း အေပၚဆံပင္ထဲသို႔ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။
အစြန္ဆံုးမွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဆံပင္ထဲသု႔ိ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။
အစြန္ဆံုးမွဆံပင္ကိုလည္းအေပၚဆံပင္ထဲသု႔ိ ေခါက္ထည့္ေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
သေရကြင္းေလးမ်ားဖံုးသြားေအာင္ ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမယ္။
သေရကြင္းေလးမ်ားဖံုးသြားေအာင္ ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမယ္။

ေနာက္တြဲ မဂၤလာဆံထံုး။