နွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တဲြဆံထံုး။

0

က်က္သေရျပည့္၀စြာလွပတင့္တည္နိုင္သည့္ ဆံထံုးေလးကိုပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပလို္က္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထား၍က်န္ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႕ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထား၍က်န္ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႕ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဆံပင္ကိုေခါက္သြင္း၍ အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါ။
ဆံပင္ကိုေခါက္သြင္း၍ အေပၚသို႔လိပ္တင္ပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။
ကလစ္ထိုးပါ။

2.နွစ္ပင္လိမ္ပါ။

ဘယ္ဖက္္အေရွ႕မွဆံပင္ကိုနွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဘယ္ဖက္္အေရွ႕မွဆံပင္ကိုနွစ္ပင္လိမ္ပါ။
ဆံုးေအာင္နွစ္ပင္လိမ္ျပီးေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအေပၚတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံုးေအာင္နွစ္ပင္လိမ္ျပီးေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးအေပၚတင္၍ကလစ္ထိုးပါ။

ေပၚခ်န္ထြက္ေနေသာဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ေပၚခ်န္ထြက္ေနေသာဆံပင္ကိုအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္းအေခြလုပ္၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

နွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တဲြဆံထံုး။
နွစ္ပင္လိမ္ေနာက္တဲြဆံထံုး။