ခရုေခြဆံထုံး

0

ဧည့္ခံပြဲမ်ားနွငိ့ လိုက္ဖက္၍ တင့္တယ္ေသာ ခရုေခြဆံထုံး ထုံးနည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ထိပ္ဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍  ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးစည္းေပးပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေခါက္္ထည့္ပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေခါက္္ထည့္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ထပ္၍ေခါက္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ထပ္၍ေခါက္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

 ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္ကို ေခြ၍ အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ဆံပင္ကို ေခြ၍ အေပၚဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
က်န္ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။
က်န္ဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါ။
ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။
က်န္ေသာဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။
အေခြ၂ခုၾကားတြင္ ဆံပင္ကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အေခြ၂ခုၾကားတြင္ ဆံပင္ကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။

ပီးျပည့္စံု၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ပီးျပည့္စံု၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ပီးျပည့္စံု၍ လွပေသာ ခရုေခြဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။