အထပ္တလႊာစည္းနည္း

0

ညေနခင္း၀တ္စုံႏွင့္ လိုက္ဖက္တင့္တယ္စြာ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ထိပ္ဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍  ခပ္ေစာင္းေစာင္းေလးစည္းေပးပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေခါက္္ထည့္ပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသို႔ ေခါက္္ထည့္ပါ။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ထပ္၍ေခါက္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ထပ္၍ေခါက္ပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
ေအာက္ဘက္ဆံပင္ေပၚသို႕ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ အထပ္တလႊာစည္းနည္းကို  ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ အထပ္တလႊာစည္းနည္းကို  ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ အထပ္တလႊာစည္းနည္းကို  ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။