အလိမ္ေဘာလုံးဆံထုံး

0

မည့္သည့္ဧည့္ခံပြဲႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္သည့္ အလိမ္ေဘာလုံးဆံထုံးေလးကိုပ်ိဳေမမ်ားလြယ္က ူထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္အဆင့္ဆင ့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ပိုနီေတးျမင့္ျမင့္စည္းထားပါ။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကို အသုံးျပဳပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကိုထည့္ၿပီး အထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဒိုးနပ္ကြင္းကိုထည့္ၿပီး အထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
ဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ပတ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ပတ္ေပးပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကိုပတ္၍ ပိုေသာဆံပင္စႏွင့္ ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဆံပင္၂စကိုေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္၂စကိုေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ပတ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ပတ္ေပးပါ။

 ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီးလိမ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ပတ္ေပးပါ။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူ၍ ဒိုးနပ္ကြင္းကို ပတ္ေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ဆံထုံးမေရြ႕ေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ဆံထုံးမေရြ႕ေစရန္ ကလစ္ျဖင့္ထိန္းေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာ fancyပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ fancyပစၥည္းျဖင့္ အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာဆံထုံးေလးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။