က်စ္ဆံၿမီးဆံထုံး

0

မည့္သည့္ဧည့္ခံပြဲႏွင့္မဆို လိုက္ဖက္သည့္ က်စ္ဆံၿမီးဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားလြယ္ကူထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ၃ပိုင္းခြဲ၍  မရွဴတ္ေစရန္ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ရန္ ၃ခုခြဲပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ရန္ ၃ခုခြဲပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ေအာက္ဆုံးဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။
ေအာက္ဆုံးဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။
ညာဘက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ ၂ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါ။
ညာဘက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ ၂ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုဖြေပးပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုဖြေပးပါ။
ဆက္လက္ၿပီး ဆံပင္ကို အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။
ဆက္လက္ၿပီး ဆံပင္ကို အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃ေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ညာဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ဆံပင္မ်ားကို ဖြေပးပါ။
ဆံပင္မ်ားကို ဖြေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္ေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ရန္ ၃ခုခြဲပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီး စက်စ္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ဘယ္ဘက္ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းေပးပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ေအာက္ဆုံးဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။
ေအာက္ဆုံးဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။
ညာဘက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ ၂ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါ။
ညာဘက္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ ၂ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမီးက်စ္ပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုဖြေပးပါ။
ဆံပင္မ်ားကိုဖြေပးပါ။
ဆက္လက္ၿပီး ဆံပင္ကို အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။
ဆက္လက္ၿပီး ဆံပင္ကို အဖ်ားထိက်စ္ေပးပါ။

ညာဘက္ဆံပင္မွ က်စ္ဆံၿမီးကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္ျခမ္းတြင္ ေခါက္၍  ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
အလယ္မွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
အလယ္မွ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကို၀ိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ညာဘက္ျခမ္းကို၀ိုက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ၿပီးပါျပီ။
အလွဆင္ၿပီးပါျပီ။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးဆံထုံးကို ရရွိပါၿပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးဆံထုံးကို ရရွိပါၿပီ။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီးဆံထုံးကို ရရွိပါၿပီ။