ရုိးရွင္းဆန္းျပာေသာက်စ္ဆံျမွီး။

0

လြတ္လတ္ေပါ့ပါးမူနွင့္ပိုမိုအဆင္ေျပေစနိုင္သည့္ က်စ္ဆံျမွီးေလးကိုပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားျပီး က်န္ဆံပငိကိုအေနာက္သို႔ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ညာဘက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ထားျပီး က်န္ဆံပငိကိုအေနာက္သို႔ယူ၍သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ညာဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခဲြပါ။
ညာဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခဲြပါ။

သံုးပိုင္းခဲြထားေသာဆံပင္မွပထမဆံုးဆံပင္တခုကို သံုးေခ်ာင္းခဲြျပီးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
သံုးပိုင္းခဲြထားေသာဆံပင္မွပထမဆံုးဆံပင္တခုကို သံုးေခ်ာင္းခဲြျပီးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သံုးပိုင္းခဲြထားေသာဆံပင္မွဒုတိယဆံပင္တခုကို သံုးေခ်ာင္းခဲြျပီးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
သံုးပိုင္းခဲြထားေသာဆံပင္မွဒုတိယဆံပင္တခုကို သံုးေခ်ာင္းခဲြျပီးက်စ္ဆံျမွီးက်စ္ပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုလည္း ဆက္လက္၍ပထမကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ပါမည္။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုလည္း ဆက္လက္၍ပထမကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ပါမည္။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားသို႔ဆံပင္အားလံုးကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စုစည္းထားေသာဆံပင္နွင့္စုေပါင္း၍ခ်ည္ပါ။
က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ထားသို႔ဆံပင္အားလံုးကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စုစည္းထားေသာဆံပင္နွင့္စုေပါင္း၍ခ်ည္ပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ရုိးရွင္းဆန္းျပာေသာက်စ္ဆံျမွီး။