ပန္းပြင့္ဆံထုံး

0

ဆြမ္းေကၽြးဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ပန္းပြင့္ပုံအထပ္ဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားလြယ္ကူစြာ ထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ေပးပါတယ္ေနာ္။

.ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ခ်န္၍ ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္္း စည္းေပးပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္ စည္းထားေသာဆံပင္ကို၂ခုခြဲ၍ ၁စကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္ စည္းထားေသာဆံပင္ကို၂ခုခြဲ၍ ၁စကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကို ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္၁စကိုလဲေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္၁စကိုလဲေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကိုလဲ ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကိုလဲ ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ညာဘက္မွဆံပင္ကို ၂ခုခြဲၿပီး ၁စကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကိုထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာဆံပင္ကိုထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာ၁စကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာ၁စကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာအစကို ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာအစကို ထပ္ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို ၂စခြဲၿပီး ၁စကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါ။
ပိုေသာအစကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
ပိုေသာအစကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္၁စကိုလဲ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ေသာဆံပင္၁စကိုလဲ ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။
က်န္ဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကိုေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ရွ႕ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ငယ္ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းျပီး ဆံပင္အဖ်ားထိ လိမ္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းျပီး ဆံပင္အဖ်ားထိ လိမ္ေပးပါ။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး လိမ္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္မွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီး လိမ္ေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ လိမ္သြားပါမည္။
ဆံပင္အဖ်ားထိ လိမ္သြားပါမည္။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ထားေသာဆံပင္၂စကို အေပၚတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ လုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ထားေသာဆံပင္၂စကို အေပၚတြင္ ၾကက္ေျခခတ္ပုံစံ လုပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ အဆင္တန္ဆာျဖင့္ အလွဆင္ႏိဳင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာ အဆင္တန္ဆာျဖင့္ အလွဆင္ႏိဳင္ပါသည္။

.ၿပီးျပည့္စုံေသာ အပြင့္ဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။
.ၿပီးျပည့္စုံေသာ အပြင့္ဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။
.ၿပီးျပည့္စုံေသာ အပြင့္ဆံထုံးကို ေတြ႔ျမင္နိုင္ပါသည္။