ကို္ယ္တိုင္ျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုး။

0

ကို္ယ္တိုင္အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ရနိင္မယ့္ ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို  စုစည္းပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး လက္ ၄ လံုးေနရာခန္႔ခြာျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူျပီး လက္ ၄ လံုးေနရာခန္႔ခြာျပီး သေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပထမယူထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ လက္ ၄ လံုးေလာက္အကြာမွာစည္းေပးပါမယ္။
ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပထမယူထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ လက္ ၄ လံုးေလာက္အကြာမွာစည္းေပးပါမယ္။
ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ပထမယူထားေသာ ဆံပင္ျဖင့္ လက္ ၄ လံုးေလာက္အကြာမွာစည္းေပးပါမယ္။

အေပၚနည္းေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
အေပၚနည္းေတြအတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားကုိ ေခြျပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားကုိ ေခြျပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားကုိ ေခြျပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
အလွဆင္ပါမယ္။

နွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုးေလးရပါျပီရွင္။
နွင္းဆီပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုးေလးရပါျပီရွင္။