တစ္လႊာ ဖဲျပားစည္းနည္း။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ရနိင္မည့္ တစ္လႊာဖဲျပားပံု ဆံပင္စည္းနည္္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္မွ အနည္းငယ္ယူျပီး စည္းပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားကို ညီတူညီမ်ွ ခြဲေပးပါမယ္။
စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားကို ညီတူညီမ်ွ ခြဲေပးပါမယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္အေပၚမွ ယူေပးပါမယ္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္အေပၚမွ ယူေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္အေပၚမွ ယူေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲထားေသာ ဆံပင္အေပၚမွ ယူေပးပါမယ္။

အလယ္မွခြဲထားေသာဆံပင္နစ္ခုကို ယူပါမယ္။
ခြဲထားေသာ ဆံပင္နစ္ခုကိုေပါင္းျပီးအေပၚသို႕ တြန္းေပးပါမယ္။
ခြဲထားေသာ ဆံပင္နစ္ခုကိုေပါင္းျပီးအေပၚသို႕ တြန္းေပးပါမယ္။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီးသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။
ဆံပင္နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီးသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။
ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ေက်ာက္ကလစ္ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္အလယ္ထဲသို႔ ေက်ာက္ကလစ္ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမယ္။

တစ္လႊာ ဖဲျပားစည္းနည္း။