ေနာက္တဲြၾကက္ေျခခတ္ဆံထံုုး။

0

အလြယ္တကူနွင့္ျပဳလုပ္၍ရရွိနိုင္ျပီး ရုိးရွင္းလွပေသာဆံထံုးေလးမ်ားကိုနွစ္သက္ျမတ္နိုးျပဳလုပ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေနာက္တဲြၾကက္ေျခခတ္ဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးနွစ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ျပီးက်န္ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ေဘးနွစ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ျပီးက်န္ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္ကိုယူ၍ သားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္အထက္မွနွစ္ျခမ္းခဲြပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္အထက္မွနွစ္ျခမ္းခဲြပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
နွစ္ျခမ္းခဲြထားသို႔အထဲကိုေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုျပန္ထည့္ပါ။
နွစ္ျခမ္းခဲြထားသို႔အထဲကိုေအာက္တြင္က်ေနေသာဆံပင္ကိုျပန္ထည့္ပါ။
ဆဲြထုတ္လိုက္ပါ။
ဆဲြထုတ္လိုက္ပါ။
ျပန္၍ဆံပင္ကိုျပန္ထည့္ပါ။
ျပန္၍ဆံပင္ကိုျပန္ထည့္ပါ။

ညာဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္က္ိုဘယ္ဘက္ေနာက္သို႔ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္က္ိုဘယ္ဘက္ေနာက္သို႔ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္က္ိုညာဘက္ေနာက္သို႔ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။
ဘယ္ဘက္မွအနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္က္ိုညာဘက္ေနာက္သို႔ယူ၍ကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တဲြၾကက္ေျခခတ္ဆံထံုုး။