ဖဲျပားအပြပံု fancy ဆံပင္ပံုစံ။

0

အျမင္ဆန္းေစမည့္ ဖဲျပားပံုအပြ ဆံပင္ျပဳလုပ္နည္းေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါမည္။
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
စုစည္းထားေသာ ဆံပင္မ်ားထဲမွ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။

ဆံပင္ကို ေခါက္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေခါက္ျပီး စည္းထားေသာ ေခါင္းစည္းၾကိဳးထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကိုေခါက္ျပီး စည္းထားေသာ ေခါင္းစည္းၾကိဳးထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမည္။

ဆံပင္ကို ေခါက္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေခါက္ျပီး စည္းထားေသာ ေခါင္းစည္းၾကိဳးထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကိုေခါက္ျပီး စည္းထားေသာ ေခါင္းစည္းၾကိဳးထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမည္။
ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳျပီးပုိေနေသာဆံပင္အစကို အေပၚသို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳျပီးပုိေနေသာဆံပင္အစကို အေပၚသို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အေပၚမွတစ္ဆင့္ညာဘက္ျခမ္္းထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
အေပၚမွတစ္ဆင့္ညာဘက္ျခမ္္းထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳျပီးပုိေနေသာဆံပင္အစကို အေပၚသို႔ဆြဲထုတ္ပါမယ္။
အေပၚမွတစ္ဆင္ဘယ္ဘက္ျခမ္္းထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
အေပၚမွတစ္ဆင္ဘယ္ဘက္ျခမ္္းထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

ခြ ကလစ္ကိုအသံုးပါမယ္။
ခြကလစ္ကို အသံုးျပဳျပီးခိုင္ခ့ံေအာင္ ထိုးေပးပါမယ္။
ခြကလစ္ကို အသံုးျပဳျပီးခိုင္ခ့ံေအာင္ ထိုးေပးပါမယ္။

ဖဲျပားအပြပံု fancy ဆံပင္ပံုစံ။
ဖဲျပားအပြပံု fancy ဆံပင္ပံုစံ။