ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုုး။

0

လွပျပီး က်က္သေရ ျပည့္၀ေစနိင္မည့္ ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို စည္းပါမယ္။
ဆံပင္ကို စည္းျပီး ၄ ျခမ္းခြဲပါမယ္။
ဆံပင္ကို စည္းျပီး ၄ ျခမ္းခြဲပါမယ္။

ပန္းပြင့္ပံု ျပဳလုပ္ဖို့ ဆံပင္ ၁လိုင္းကို အရင္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ ၄ ျခမ္းမွ ၁ လိုင္းကိုယူျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ ၄ ျခမ္းမွ ၁ လိုင္းကိုယူျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ ၄ ျခမ္းမွ ၁ လိုင္းကိုယူျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ ၄ ျခမ္းမွ ၁ လိုင္းကိုယူျပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။
ခြကလစ္အသံုးျပဳျပီး ဆံပင္ကို ခိုင္အာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။
ခြကလစ္အသံုးျပဳျပီး ဆံပင္ကို ခိုင္အာင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ထပ္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။
ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ခ်ည္ေပးပါမည္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ပိုေနေသာ အစကိုကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။
ပိုေနေသာ အစကိုကလစ္ျဖင့္ ထိုးေပးပါမယ္။

လွပေသာ ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုးေလးကို ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ ပန္းပြင့္ပံု ဆံထံုးေလးကို ရရွိပါျပီ။