နွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီးဆံပင္။

0

ပ်ဳိေမမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ရရွိနိုင္သည့္ နွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဘယ္နွင့္ညာနွစ္ခုကိုေပါင္းျပီးလိမ္ပါ။
ဘယ္နွင့္ညာနွစ္ခုကိုေပါင္းျပီးလိမ္ပါ။

ဒုတိယတခုကိုလည္း ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ေပါင္းပါ။
ဒုတိယတခုကိုလည္း ဘယ္ဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ေပါင္းပါ။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍လည္းေပါင္းပါ။။
ညာဘက္အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍လည္းေပါင္းပါ။။
နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီးလိမ္ပါ။
နွစ္ခုကိုေပါင္းျပီးလိမ္ပါ။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုလည္းဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်န္ရွိေနေသာဆံပင္ကိုလည္းဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

နွစ္ပင္လိမ္က်စ္ဆံျမွီးဆံပင္။