ဇာၾကိဳးျဖင့္ ဆံပင္အလွျပဳလုပ္နည္း။

0

အလြယ္တကူျပဳလုပ္၍ ရနိင္မယ့္ ဇာၾကိဳးျဖင့္ ဆံပင္အလွဆင္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုေရွ႕မွ အနည္းငယ္ယူျပီး စည္းပါမယ္။
ဆံပင္ကိုေရွ႕မွ အနည္းငယ္ယူျပီး စည္းပါမယ္။

ဇာၾကိဳးကို အသံုးျပဳပါမယ္။
ဇာၾကိဳးျဖင့္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္စည္းေပးပါမယ္။
ဇာၾကိဳးျဖင့္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္စည္းေပးပါမယ္။
ဇာၾကိဳးျဖင့္ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္စည္းေပးပါမယ္။

 ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ေဘးနဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါမယ္။
ေဘးနဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စုစည္းပါမယ္။

ဇာၾကိဳးကိုဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

ဇာၾကိဳးကို ဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ထည့္ပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။
ဇာၾကိဳးကို ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ထဲသို႔ ထည့္ေပးပါမယ္။

ဆက္လက္၍လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ပိုေနေသာ ၾကိဳးကို ဖဲျပားပံု ခ်ည္ေပးပါမယ္။
ပိုေနေသာ ၾကိဳးကို ဖဲျပားပံု ခ်ည္ေပးပါမယ္။
ပိုေနေသာ ၾကိဳးကို ဖဲျပားပံု ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဇာၾကိဳးျဖင့္ ဆံပင္အလွျပဳလုပ္နည္း။