ဖဲျပားပံု Fancy ဆံပင္။

0

ခ်စ္စရာေကာင္းျပီး လြယ္ကူေသာ ဖဲျပားပံု Fancy ဆံပင္ လုပ္နည္းေလးကို မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ေခါက္ကာ သေရျကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ေခါက္ကာ သေရျကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ေခါက္ကာ သေရျကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။

ပိုေနေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနေသာ ဆံပင္ကုိ ထပ္ေခါက္ကာ သေရကြင္းထဲ ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနေသာ ဆံပင္ကုိ ထပ္ေခါက္ကာ သေရကြင္းထဲ ထည့္ပါမည္။

ပိုေနေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ပိုေနေသာ ဆံပင္ကို ယူပါမည္။
ေနာက္ဆံုး ပိုလ်ွံေနေသာ ဆံပင္ကို စည္းထာညးေသာ ဆံပင္နွစ္ခု အလည္တည့္တည့္သို႔ ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီးျပန္ထည့္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုး ပိုလ်ွံေနေသာ ဆံပင္ကို စည္းထာညးေသာ ဆံပင္နွစ္ခု အလည္တည့္တည့္သို႔  ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီးျပန္ထည့္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုး ပိုလ်ွံေနေသာ ဆံပင္ကို စည္းထာညးေသာ ဆံပင္နွစ္ခု အလည္တည့္တည့္သို႔  ကြင္းတံအသံုးျပဳျပီးျပန္ထည့္ပါမည္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို  အနည္းငယ္ယူပါမည္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ ဆံပင္ကိုယူ၍ ေခါက္ကာ သေရျကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္မွ ညာဘက္ ဆံပင္ကိုယူ၍ ေခါက္ကာ သေရျကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။

ပိုေနေသာ ဆံပင္ကို သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနေသာ ဆံပင္ကုိ ထပ္ေခါက္ကာ သေရကြင္းထဲ ထည့္ပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနေသာ ဆံပင္ကုိ ထပ္ေခါက္ကာ သေရကြင္းထဲ ထည့္ပါမည္။

ဖဲျပားပံု လုပ္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုး ပိုလ်ွံေနေသာ ဆံပင္ကို စည္းထာညးေသာ ဆံပင္နွစ္ခု အလည္တည့္တည့္သို႔ ျပန္ထည့္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုး ပိုလ်ွံေနေသာ ဆံပင္ကို စည္းထာညးေသာ ဆံပင္နွစ္ခု အလည္တည့္တည့္သို႔ ျပန္ထည့္ပါမည္။
ေနာက္ဆံုး ပိုလ်ွံေနေသာ ဆံပင္ကို စည္းထာညးေသာ ဆံပင္နွစ္ခု အလည္တည့္တည့္သို႔ ျပန္ထည့္ပါမည္။

ဖဲျပားပံု Fancy ဆံပင္။