ေနာက္တြဲဆံထံုး။

0

ပ်ဳိေမမ်ားပဲြေနပဲြထိုင္သြားရာတြင္ သပ္ရပ္လွပျပီးဆဲြေဆာင္မူျပည့္ရွိေသာေနာက္တဲြဆံထံုးေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေဘးနွစ္စီမွဆံပင္အနည္းငယ္စီခ်န္ျပီးအလည္တည့္တည့္က်န္ရွိေသာဆံပင္ကို အေနာက္ကိုယူျပီသးေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါမည္။
ဆံပင္ကိုသားေရႀကိဳးျဖင့္စည္းပါ။
ဘယ္ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကိုညာဘက္ကိုယူ၍ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ညာဘက္မွဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္အနားယူ၍လိမ္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္ကိုဘယ္ဘက္အနားယူ၍လိမ္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာဆံပင္အားလံုးကိုေပါင္းျပီးလိမ္၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါ။
ေအာက္တြင္က်န္ရွိေသာဆံပင္အားလံုးကိုေပါင္းျပီးလိမ္၍ေခါက္ကာကလစ္ထိုးပါ။

မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
မိမိနွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။

 ေနာက္တြဲဆံထံုး။
 ေနာက္တြဲဆံထံုး။