လူငယ္ဆန္ေစမည့္ Fancy Hair design

0

ရံုးသြားေက်ာင္းသြား အဆင္ေျပျပီး လြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပ့ုစ့ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။

 ေအာက္မွ ဆံပင္ကိုု အနည္းငယ္ထပ္ယူျပီး လိမ္ပါမယ္။
ဆက္လက္ျပီး ေအာက္မွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္ျပီး ေအာက္မွ က်န္ေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို  လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ညွပ္ေထားပါမယ္။
ကလစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ညွပ္ေထားပါမယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး လိမ္ေပးပါမယ္။

.ေအာက္မွဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး အေပၚမွယူထားေသာ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။
ေအာက္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး အေပၚမွယူထားေသာ ဆံပင္နွင့္ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ နွစ္ဖက္စလံုးမွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။
သေရကြင္းျဖင့္ နွစ္ဖက္စလံုးမွ လိမ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ေပါင္းလိမ္ပါမယ္။

ဖဲျပားပံု ကလစ္ကို အသံုးျပဳျပီး အလွဆင္ပါမယ္။

လူငယ္ဆန္ေစမည့္  Fancy Hair design
လူငယ္ဆန္ေစမည့္  Fancy Hair design
လူငယ္ဆန္ေစမည့္  Fancy Hair design