ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး

0

အျမင္တင့္တယ္၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃ေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃ေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ဆြဲ၍ဖြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ဆြဲ၍ဖြပါ။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္အထိက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္အထိက်စ္ေပးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃ေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ဆြဲ၍ဖြပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ထားေသာ အေပၚဆံပင္ကို ဆြဲ၍ဖြပါ။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္အထိက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္အထိက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအဆုံး၂ဖက္စလုံးကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ပိုင္းခြဲပါမည္။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာညာဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာညာဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္သို႕ပို႔ေပးပါ။
ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္သို႕ပို႔ေပးပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဘယ္ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အလယ္သို႔ပို႔ေပးပါ။
၂ပိုင္းခြဲထားေသာဘယ္ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ အလယ္သို႔ပို႔ေပးပါ။
ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အလယ္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
အလယ္ဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။
ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ ၍အလယ္သို႔ပို႔ေပးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ ၍အလယ္သို႔ပို႔ေပးပါ။
ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
အလယ္သို႔ပို႔ေပးပါ။
အလယ္သို႔ပို႔ေပးပါ။
ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
တဖက္ဆံပင္ျခမ္းသို႔ပို႔ေပးပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။
ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။
အဖ်ားကို သားေရကြင္းၿဖင့္စည္းပါ။
အဖ်ားကို သားေရကြင္းၿဖင့္စည္းပါ။

ဘးဘက္ကို ဖြေပးပါ။
အေပၚအလႊာထဲသို႔ ေခါက္ထည့္ေပးပါ။
အေပၚအလႊာထဲသို႔ ေခါက္ထည့္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
မိမိႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ႏိုင္ပါသည္။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးကို  ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးကို  ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးကို  ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံးကို  ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ