ဆံပင္တုိတယ့္ Sis ေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္ကာက္နည္း။

0

ဆံပင္ေကာက္ခ်င္ေပမယ့္ ဆံပင္တိုလို႔ စိတ္ညစ္ေနတယ့္ စစ္ေလးေတြတြက္ ဆံပင္ေကာက္နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို  နွစ္ျခမ္းခြဲပါမယ္။
နွစ္ျခမ္းခြဲျပီး က်န္တစ္ျခမ္္းကို အျခားတစ္ဖက္နွင့္မေရာသြားေအာင္ စည္းထားပါမယ္။
နွစ္ျခမ္းခြဲျပီး  က်န္တစ္ျခမ္္းကို အျခားတစ္ဖက္နွင့္မေရာသြားေအာင္ စည္းထားပါမယ္။

ဆံပင္မ်ားေနလို႔ အေပၚတစ္္ထပ္ကို ခြဲယူျပီး ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါမယ္။
ဆံပင္မ်ားေနလို႔ အေပၚတစ္္ထပ္ကို ခြဲယူျပီး ကလစ္ျဖင့္ညွပ္ထားပါမယ္။

 ေအာက္ဖက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး အပူေခ်ာင္းထဲသို႔ ထည့္ျပီး လိပ္ေပးပါမယ္။
ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး အပူေခ်ာင္းထဲသို႔ ထည့္ျပီး လိပ္ေပးပါမယ္။

 ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။
က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။
က်န္ရွိေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။

အေပၚထပ္မွ ဆံပင္ကို  အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
အေပၚထပ္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။
အေပၚထပ္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။
အေပၚထပ္မွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။

ညာဘက္ဆံပင္ကို ျဖည္ခ်ပါမယ္။
ညာဘက္ဆံပင္ကို ျဖန္႔ခ်ျပီး နစ္ထပ္ခြဲပါမယ္။
ညာဘက္ဆံပင္ကို ျဖန္႔ခ်ျပီး နစ္ထပ္ခြဲပါမယ္။

 ေအာက္ဖက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။
ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူျပီး ေကာက္ေပးပါမယ္။

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကိုလည္း ေကာက္ေပးပါမယ္။
အေပၚဆံပင္ကိုလည္း ေကာက္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္တုိတယ့္ Sis ေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္ကာက္နည္း။
ဆံပင္တုိတယ့္ Sis ေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္ကာက္နည္း။
ဆံပင္တုိတယ့္ Sis ေလးမ်ားတြက္ ဆံပင္ကာက္နည္း။