က်စ္ဆံၿမီွး ႏွင့္လိပ္ျပာပံုစံအလွဆင္နည္း

0

လူငယ္ဆန္ဆန္လွခ်င္ေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ က်စ္ဆံၿမီွးဒီဇိုင္းအသစ္ေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ညာဘက္ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍  ၃ခုခြဲထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ ၃ခုခြဲထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ၂ခုခြဲထားပါ။
တစ္၀က္စီက်စ္ထားေသာ ဆံပင္၂စကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ညေနခင္းသတို႔သမီးေလးမ်ားအတြက္ လွပ၍ဆန္းသစ္ေသာ ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစရွင္။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္ထိက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္ထိက်စ္ေပးပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္မွအနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္မွအနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္ကိုကုန္သည္အထိ ယူပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္ကိုကုန္သည္အထိ ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

ဘယ္ဘက္နားေနာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္ထိက်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုတစ္၀က္ထိက်စ္ေပးပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္မွအနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္မွအနည္းငယ္ကို ယူ၍က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ ေပါင္းက်စ္ေပးပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္ကိုကုန္သည္အထိ ယူပါ။
၂ခုခဲြထားေသာဆံပင္ကိုကုန္သည္အထိ ယူပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးႏွင့္ေပါင္း၍က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆုံးထိ က်စ္သြားပါ။

ညေနခင္းသတို႔သမီးေလးမ်ားအတြက္ လွပ၍ဆန္းသစ္ေသာ ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစရွင္။

မိမိတပ္ဆင္လိုေသာ fancyျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။
အလွဆင္ပါမည္။
မိမိတပ္ဆင္လိုေသာ fancyျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။
ေအာက္ဘက္တြင္လဲ အလွဆင္ပါမည္။
မိမိတပ္ဆင္လိုေသာ fancyျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာက်စ္ဆံၿမီွးအလွကို ရရွိပါမည္။
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာက်စ္ဆံၿမီွးအလွကို ရရွိပါမည္။