ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွး

0

အျမင္မရိုင္းဘဲတမ်ိဳးဆန္းသစ္ေစမယ့္ ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္ကို ခပ္ျမင့္ျမင့္ပိုနီေတး စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္၍တဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္၍တဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္၍ တဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးအဆုံး၂ဖက္စလုံးကို သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအစ၂ဖက္စလုံးကို ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္တေျပးညီထား၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးအစ၂ဖက္စလုံးကို ပိုနီေတးစည္းထားေသာဆံပင္ႏွင့္တေျပးညီထား၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။
အဆုံး၂ဖက္စလုံးကို စုေပးပါ။
အဆုံး၂ဖက္စလုံးကို စုေပးပါ။
အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။
အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးေပးပါ။

မိမိတပ္ဆင္လိုေသာ fancyျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထုိးေပးပါ။
ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထုိးေပးပါ။

ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးအလွကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးအလွကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ
ၿပီးျပည့္စုံ၍ လွပေသာ ေရတံခြန္က်စ္ဆံၿမီွးအလွကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါၿပီ