ဖဲျပားပံုစံ Fancy ဆံထံုး၊

0

ခ်စ္စရာအသြင္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ Korea ဆန္ဆန္ဖဲျပားပံုဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါမယ္။
ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခန့္ခ်န္ထားျပီး ပိုေသာအစကို အေရွ႕ဘက္သို႔ထုတ္ပါမယ္။
ဆံပင္ကို တစ္၀က္ခန့္ခ်န္ထားျပီး ပိုေသာအစကို အေရွ႕ဘက္သို႔ထုတ္ပါမယ္။

တစ္၀က္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခြဲျပီး ပိုေသာအစကို နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ အထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။
တစ္၀က္ခ်န္ထားေသာ ဆံပင္ကို နွစ္ျခမ္းခြဲျပီး ပိုေသာအစကို နွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ အထဲသို႔ ထည့္ပါမယ္။

နွစ္ခြကလစ္ကို အသံုးျပဳျပီး ဆံပင္ကိုခိုင္ခန့္ေအာင္ ထိုးေပးပါမယ္။
နွစ္ခြကလစ္ကို အသံုးျပဳျပီး ဆံပင္ကိုခိုင္ခန့္ေအာင္ ထိုးေပးပါမယ္။

ဖံျပားပံု နစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။
ဖံျပားပံု နစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမယ္။

ဖဲျပားပံုစံ Fancy  ဆံထံုး၊