ေဆာင္းရာသီနဲ႔ လိုက္ဖက္ေစမည့္ Messy Hair Bun

0

ဆံပင္ခ်ထားလည္းရိုးရိုးရွင္းရွင္းျကီး ျဖစ္ေနလို႔ မၾကိဳက္တယ့္ စစ္ေတြတြက္ လူငယ္ဆန္ေစမယ့္ အသြင္ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးမယ့္ ဆံထံုးေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို ထိပ္မွ အနည္းငယ္ခြဲယူပါမယ္။
ဆံပင္ကို ထိပ္မွ အနည္းငယ္ခြဲယူပါမယ္။

အနည္းငယ္ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္းျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။
အနည္းငယ္ခြဲယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္းျပီး သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။
လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြျပဳလုပ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေခြျပဳလုပ္ျပီး ကလစ္ထိုးပါမယ္။

 ေဘးမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူပါမယ္။
ေဘးမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူကာ လိမ္ျပီးေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ပါမယ္။
ေဘးမွ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူကာ လိမ္ျပီးေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ျပန္ပတ္ပါမယ္။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း ယူပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူကာ လိမ္ျပီး ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲံသို႔ ရစ္ပတ္ေပးပါမယ္။
ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း အနည္းငယ္ယူကာ လိမ္ျပီး ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲံသို႔ ရစ္ပတ္ေပးပါမယ္။

 ျပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။
 ျပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။