က်စ္ဆံၿမီွး အ၀ိုက္ပုံစံလုပ္နည္း

0

မည္သည့္ပြဲလမ္းသဘင္မဆို လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ျပဳလုပ္၍ရေသာ က်စ္ဆံၿမီွးအ၀ိုက္ဆံပင္ပုံစံလုပ္နည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။

ညာဘက္ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍  ၃ခုခြဲထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။

ဘယ္ဘက္ထိပ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍  ၃ခုခြဲထားပါ။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲယူပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
ဆက္လက္၍ ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူရပါမည္။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။
က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းၿပီးဆက္က်စ္ပါ။

တစ္၀က္စီက်စ္ထားေသာ ဆံပင္၂စကိုစု၍ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ fancyကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ  fancyကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားကို က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလွဆင္ေပးပါ။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားကို က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အလွဆင္ေပးပါ။

ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီွး အ၀ိုက္ဆံပင္ပုံစံကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီွး အ၀ိုက္ဆံပင္ပုံစံကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ က်စ္ဆံၿမီွး အ၀ိုက္ဆံပင္ပုံစံကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။