လြယ္​ကူရိုးရွင္​းပီးကိုယ္​တိုင္​လုပ္​၍ရ​ေသာ hair style

0

သား​ေရကြင္​းကိုသာအသံုးျပဳပီးလွပတ့ဲHair styleကိုဖန္​တီးက်စို႔။

ႏွာဖူးေပၚရွိဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ယူပါ။
ႏွာဖူးေပၚရွိဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ယူပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမည္။
သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမည္။

ပထမဆံုးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။
ပထမဆံုးစည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္ေျခမွာျပန္စည္းပါမည္။
ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုေအာက္ေျခမွာျပန္စည္းပါမည္။

ႏွစ္ဆင့္ေျမာက္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။
ႏွစ္ဆင့္ေျမာက္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါ။
သံုးဆင့္ေျမာက္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ထည့္၍ခ်ည္ပါ။
သံုးဆင့္ေျမာက္ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ထည့္၍ခ်ည္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဖြပါ။
ခ်ည္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဖြပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္လည္းဘဲဖြပါ။
ဘယ္ဘက္မွဆံပင္လည္းဘဲဖြပါ။

ဆံပင္အားလံုးကုန္သည္အထိခ်ည္ပါ။
ဆံပင္အားလံုးကုန္သည္အထိခ်ည္ပါ။

အေပၚမွရွိတဲ့ဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ခ်ည္ပါ။
အေပၚမွရွိတဲ့ဆံပင္ကို ေအာက္တြင္ခ်ည္ပါ။
ကြင္းပံုစံလုပ္ပါ။
ကြင္းပံုစံလုပ္ပါ။
ေအာက္မွာရွိတဲ့ဆံပင္ကို လက္ျဖင့္ယူပါ။
ေအာက္မွာရွိတဲ့ဆံပင္ကို လက္ျဖင့္ယူပါ။
ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ဆံပင္ကိုထုတ္လိုက္ပါ။
ေအာက္ေျခမွာရွိတဲ့ဆံပင္ကိုထုတ္လိုက္ပါ။

စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္တဲ့ေနရာအထိခ်ည္ပါ။
စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္တဲ့ေနရာအထိခ်ည္ပါ။
စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္တဲ့ေနရာအထိခ်ည္ပါ။