သတို႔သမီးဆံထုံး

0

ညေနခင္း၀တ္စုံႏွင့္ လိုက္ဖက္တင့္တယ္စြာ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ႏိုင္ေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုႏွစ္ပိုငး္ခြဲ၍ လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုႏွစ္ပိုငး္ခြဲ၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲၿပီး အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲၿပီး အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
အဆုံးထိလိမ္သြားၿပီး ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိလိမ္သြားၿပီး ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ဘယ္ဘက္အျခမ္းသို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုႏွစ္ပိုငး္ခြဲ၍ လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုႏွစ္ပိုငး္ခြဲ၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲၿပီး အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုဆြဲၿပီး အေပၚမွဆံပင္ႏွင့္ေပါင္း၍ လိမ္ပါမည္။
အဆုံးထိလိမ္သြားၿပီး ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိလိမ္သြားၿပီး ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။

.ေအာက္ဘက္တြင္ က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
အဆုံးထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ညာဘက္အေပၚသို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ညာဘက္အေပၚသို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားပါ။
က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္ကိုယူ၍ လိမ္ပါမည္။
အဆုံးထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အဆုံးထိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဖြေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ဘယ္ဘက္အေပၚသို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။
အားလုံးၿပီးစီးသြားခ်ိန္တြင္ ဘယ္ဘက္အေပၚသို႔ယူ၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးေပးပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလွဆင္ျပီးပါျပီ။
အလွဆင္ျပီးပါျပီ။

.ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ သတို႔သမီးဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
.ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ သတို႔သမီးဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
.ၿပီးျပည္႔စံု၍ လွပေသာ သတို႔သမီးဆံထုံးကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။