ရံုး၀န္ထမ္းေလးမ်ားနဲ႔လိုက္ဖက္ေသာက်စ္ဆံၿမွီး

0

ရုိးရွင္းေသာ ဆံပင္ပံုေလးမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္နွင့္ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
ဘယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္နွင့္ ညာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါ။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ၾကားသို႔လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထည့္ပါ။
ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ၾကားသို႔လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုအေပၚမွယူ၍ ထည့္ပါ။
ဆံပင္ကိုအေပၚမွယူ၍ ထည့္ပါ။
အေပၚမွယူထားဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။
အေပၚမွယူထားဆံပင္ကိုေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။
ဆံပင္ကိုခြဲပါ။

ညာဘက္ကိုက်စ္ဆံၿမွီးစတင္က်စ္ပါမည္။
ေဘးတြင္က်န္ရွိေနေသာဆံပင္သံုးပိုင္းခြဲပါ။
ေဘးတြင္က်န္ရွိေနေသာဆံပင္သံုးပိုင္းခြဲပါ။
ထို႔ေနာက္ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
ထို႔ေနာက္ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးထဲသို႔ထည့္က်စ္ပါ။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးထဲသို႔ထည့္က်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
ထပ္မံ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးထဲသို႔ထည့္က်စ္ပါ။
ထပ္မံ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးထဲသို႔ထည့္က်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး အဆံုးထိက်စ္သြားပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး အဆံုးထိက်စ္သြားပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး အဆံုးထိက်စ္သြားပါ။
ေနာက္ဆံုးတြင္သားေရကြင္းစည္းပါ။
ေနာက္ဆံုးတြင္သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလဲညာျခမ္းကဲ့သို႔က်စ္ပါ

ဘယ္​ဘက္​န႔ဲညာဘက္​ဆံပင္​ကိုျခည္​ပါ။

အလွဆင္ပါ။

ရံုး၀န္ထမ္းေလးမ်ားနဲ႔လိုက္ဖက္ေသာက်စ္ဆံၿမွီး